OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky. Každá objednávka musí obsahovat IČO, DIČ, bankovní spojení a adresu odběratele. K objednávce musí být připojen výpis z obchodního rejstříku odběratele (živnostenský list nebo koncese) případně jiné oprávnění k obchodní činnosti.

1. Ceny

 1. Fakturovány budou ceny platné v den odeslání zboží, pokud nebylo dohodnuto něco jiného.
 2. Fakturovaná cena neobsahuje daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude k ceně zboží připočtena.
 3. Ceny v internetovém obchodě mohou být rozdílné. Fakturované ceny pro internetové prostředí budou platné dle dohodnutých obchodních podmínek mezi zákazníkem a obchodním oddělením společnosti imedoo distribution s.r.o.

2. Náklady na dopravu

Pokud objednávka přesáhne částku 2 500 CZK bez DPH, dodávka bude bez nákladů na dopravné, jinak bude připočítán účtovaný poplatek na dopravu prostřednictvím našich smluvních partnerů.

3. Čas plnění

 1. Námi uvedené dodací lhůty nejsou fixními termíny, pokud nebylo písemně dohodnuto něco jiného. Při překročení dohodnuté dodací lhůty má zákazník v rámci zákonných ustanovení právo na odstoupení od smlouvy nebo na náhradu škody.
 2. Při větších objednávkách jsme oprávněni provádět dílčí dodávky. Každá dílčí dodávka se považuje za vyřízení jedné zvláštní objednávky ve smyslu těchto dodacích a platebních podmínek.

4. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zboží během jeho přepravy ve všech případech nese zákazník.

5. Placení

 1. Faktura za zboží bude vyhotovena nejpozději do 14 dnů po vyskladnění zboží.
 2. Zboží je třeba zaplatit bez jakéhokoli odpočtu do 14 dnů od data vystavení faktury, pokud smluvní strany nedohodly písemnou smlouvou jinak.
 3. V případě, že zboží bude zaplaceno dopředu, může dle dohody prodávající poskytnout kupujícímu skonto.
 4. Po marném uplynutí 30 dnů od data vystavení faktury se zákazník dostává do prodlení, aniž by bylo třeba jej upomínat. V takovém případě je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši o 5 % více než je v té době příslušná úroková sazba požadovaná za úvěry, které poskytují banky v místě sídla dlužníka. Náklady upomínky nese zákazník. Vyhrazujeme si právo na uplatnění požadavků na náhradu dalších škod vzniklých z prodlení.

6. Výhrada vlastnictví

 1. Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení (viz bod 5 písm.)
 2. Všechny při uzavření smlouvy stávajících pohledávek, vyplývajících z obchodního spojení se zákazníkem.
 3. Zákazník je oprávněn prodávat námi dodané zboží v normálním obchodním styku. Není však oprávněn dát zboží do zástavy nebo je předat jako záruku třetím osobám. Zásahy třetích osob proti nám dodanému zboží nám musí zákazník neprodleně ohlásit spolu se zasláním zástavního protokolu.
 4. Zákazník je povinen zajistit naše práva při dalším prodeji a výhradě vlastnictví při prodeji na úvěr. V případě prodeje ne za hotové postupuje nám odběratel předem již nyní své pohledávky proti svému odběrateli. Pokud naše celkové pohledávky budou v důsledku takového postoupení nepochybně zajištěny na více než 125 %, bude převyšující část na žádost kupujícího uvolněna podle naší volby.

7. Záruky

 1. Podle níže uvedených podmínek poskytujeme záruku:
  – u vad, které jsou zjevné při pečlivě provedené prohlídce zboží zákazníkem při jeho přejímce, dojde-li nám reklamace do 7 dnů po uskutečnění dodávky
  – u vad, které nejsou zjevné, ihned po jejich zjištění, nejpozději však dojde-li nám reklamace ve lhůtě do 6 měsíců po dodávce.
 2. Pokud zákazník nedodrží předepsané skladovací podmínky, neposkytujeme žádné záruky za vady, které vzniknou v důsledku nesprávného uskladnění.
 3. V případě oprávněných reklamací jsme povinni zajistit pouze náhradní dodávku. Pokud by tato nebyla možná nebo by se nevydařila, může zákazník v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, pokud zákon stanoví něco jiného.

8. Poruchy v dodávkách

 1. Nepředvídané události jako vyšší moc, válka, nepokoje, stávky, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin, poruchy provozu atd. nás zbavují po dobu jejich trvání jakékoli dodací povinnosti. Pokud by tyto okolnosti trvaly déle než jeden měsíc od dohodnutého dne dodávky, mají jak zákazník, tak i my právo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu ze strany zákazníka nelze v takovém případě uplatnit.
 2. Pokud nám po uzavření smlouvy budou známy platební potíže zákazníka nebo obdržíme-li neuspokojivé informace o něm, můžeme požadovat přiměřené záruky a pokud tyto nebudou poskytnuty, můžeme od smlouvy odstoupit.
 3. Pokud zákazník neodebere veškeré zboží v dohodnutém termínu nebo nesplní své platební povinnosti vyplývající iz předchozích pohledávek, jeho právo na další dodávky zaniká, aniž by k tomu bylo třeba stanovení dodatečné lhůty nebo jiného vyzvání. To platí i tehdy, byla-li objednávka z naší strany potvrzena. Naše nároky na odebrání zboží a zaplacení zůstávají tímto zachovány.
 4. Pokud využijeme výše uvedeného práva na odstoupení podle bodů b), c) jsou nároky zákazníka na náhradu škody výslovně vyloučeny, pokud nedošlo z naší strany k hrubému nedbalému nebo úmyslnému jednání.
 5. Zákazník si může své nároky vůči nám započítat jen tehdy nebo jen pro takové nároky uplatnit zádržné právo, pokud jsme protinároky uznali nebo jde-li o nárok, který vyplývá také z naší pohledávky.

9. Vrácené zásilky

Vrácené zásilky nebudou přijímány bez našeho předchozího souhlasu. Zboží, které bylo zvlášť zhotoveno, jakož i zvláštní balení proti rozbití a ke sterilizaci a zboží, které již nelze dále prodat, nelze vrátit.

10. Náhrada škod

Zákazník může uplatnit nárok na náhradu škody jen v případě námi zaviněné škody. Výše nároku na náhradu škody je omezena jen skutečnou škodou a hodnotou objednávky.

11. Všeobecná ustanovení

 1. Místem plnění pro všechny závazky vyplývající ze smluvního vztahu je Čadca.
 2. Smluvní vztah se řídí a to i v případech jde-li o dodávky do zahraničí právem Slovenské republiky.
 3. Příslušným pro všechny spory přímo nebo nepřímo vyplývající ze smluvního vztahu se zákazníkem je soud v Čadci.
 4. Nákupní podmínky jsou tímto výslovně vyloučeny. Platí jen tehdy, pokud jsme výslovně písemně prohlásili, že jsme s nimi obeznámeni.
 5. Pokud by se některé ustanovení těchto dodacích a platebních podmínek mělo stát neúčinným, netýká se tato neúčinnost ostatních ustanovení. V takovém případě bude platit takové ustanovení, které se nejvíce přibližuje účelu ustanovení, které se stalo neúčinným.

imedoo distribution s.r.o., Jablunkov

Návrat hore